Curriculum vitae

Europass

 

 

 

 

 

Informatii personale

 

Nume / Prenume

Stefanica, Marius

 

 

Nationalitate(-tati)

Romana

 

 

Data nasterii

1974

 

 

Sex

Masculin

 

 

Experienta profesionala

 

 

 

Perioada

Feb 09 - In prezent

Functia sau postul ocupat

Sef de proiect adjunct si Expert ACB

Activitati si responsabilitati principale

- TA for traffic safety improvement in railway sector- Lot2” -  PHARE RO 2006/018-147.04.03. Dl. Stefanica  a fost implicat in coordonarea analizei economice - analiza cost-beneficiu pentru cele 150 obiective de investitii, a participat la  elaborarea aplicatiei de finantare pe fonduri de coeziune si a

coordonat activitatea de instruire

- Deasemenea Dl. Stefanica este responsabil de implementarea proiectului si coordonarea a 10-15 experti:

·      Coordonarea culegerii de date, asamblarea bazelor de date pentru aplicarea analizei multicriteriale

·      Coordonarea intocmirii aplicatiei de finantare pe fonduri de coeziune si a instruirii personalului CFR, beneficiarul fondurilor

·      Sprijin continuu petnru Liderul de echipa in activitatile zilnice si asigurarea legaturii cu echipa de management de proiect din CFR, Autoritatea de Implementare si Autoritatea Contractanta

·      Responsabil de intreg sistemul de raportare

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger, Blvd. N. Titulescu Nr. 1, Bloc A7, Sc. 3, Et.8, Ap. 84, Sector 1,  011131 Bucuresti, Romania.

Perioada

Iul 2009 – Dec 2009

Functia sau postul ocupat

Expert dezvoltare economica locala

Activitati si responsabilitati principale

Dl. Stefanica a fost implicat, in calitate de expert dezvoltare economica locala, in elaborarea strategiilor de dezvoltare locala a Municipiului Sebes si a Municipiului Lugoj.

 

In aceasta calitate, Dl Stefanica a participat la Constituirea Structurilor Locale de lucru, la elaborarea profilului critic al comunitatii si al analizei SWOT, avand un input semnificativ in analiza critica a domeniului economic, in vederea  elaborarii viziunilor strategice, a planurilor strategice precum si a proiectelor prioritare pentru perioada vizata.

Numele si adresa angajatorului

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger, Blvd. N. Titulescu Nr. 1, Bloc A7, Sc. 3, Et.8, Ap. 84, Sector 1,  011131 Bucuresti, Romania.

 

 

Perioada

Apr.2008 – Dec. 2008

Functia sau postul ocupat

Expert dezvoltare economica

Activitati si responsabilitati principale

Dl. Stefanica a fost implicat, in calitate de expert dezvoltare economica, in elaborarea strategiilor de dezvoltare locala Durabila a 2 comuniati din mediul rural:

Comuna Paulesti, Judetul Vrancea

Comuna Pardosi, Judetul Buzau

In aceasta calitate, Dl Stefanica a participat la Constituirea Structurilor Locale de lucru, la elaborarea profilului critic al comunitatii si al analizei SWOT, avand un input semnificativ in analiza critica a domeniului economic, in vederea  elaborarii viziunilor strategice, a planurilor strategice precum si a proiectelor prioritare pentru perioada vizata.

Numele si adresa angajatorului

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

 

 

Perioada

Apr. 2007- mar. 2008

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior

Activitati si responsabilitati principale

Dl. Stefanica a fost responsabil de realizarea analizei economico-financiare a proiectelor de infrastructura locala, inclusiv de elaborarea analizei cost-beneficiu a peste 20 de proiecte de infrastructura pregatite pentru finantare din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional (1.reabilitare de drumuri judetene si imbunatatirea sistemului de drumuri urbane -analiza si proiectiei traficului pe catregorii de automobile, planificarea bugetului, controlul costurilor si analiza financiara si socio-economica); 2. retelle de apa si canal - planificarea bugetului si controlul costurilor pentru operatorul local, analiza tarifara, analiza financiara si socio-economica); 3. parcuri industriale, reabilitare infrastructura turistica si agrement, reabilitare ecologica de lacuri si parcuri publice – buget operational, analiza evolutiei turismului si agrementului, analiza financiara si socio-economica, etc). Obiectivul proiectului este Intocmirea documentatiei de atribuire conform legislatiei din Romania, pentru a ajuta Beneficiarii Locali cu privire la formularul de cerere si alte documente justificative. Dl. Stefanica dispune de cunostinte aprofundate si expertiza necesare acestor proiecte complexe de infrastructura, prin urmare este implicat si In analiza institutionala si coordonarea implementarii proiectului din punct de vedere financiar. De asemenea, s-a organizat formare la locul de munca / discutii privind aspecte legate de ACB-ul a 3 Beneficiari Locali. Stransa colaborare cu Ministerul a reprezentat un element cheie In implementarea cu succes a proiectului.

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Oct 2006- noiembrie 2006

Functia sau postul ocupat

Bucuresti Romania

Activitati si responsabilitati principale

„Formare la nivel national pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor structurale” – Romania. Proiectul a vizat Intarirea capacitatii institutionale din cardul Ministerului Integrarii Europene privind managementul proiectelor de investitii ce urmeaza a fi implementate conform Programului Operational Regional.

Responsabilitatile includ participarea la dezvoltarea si livrarea programului de formare privind implementarea financiara a contractelor de lucrari si investitii. (MCP, Conditii de contract FIDIC – conditii generale si specifice, ACB, administrare financiara si rapoarte privind contractele FIDIC, proceduri de plata)

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Iulie 2006 - Sept. 2006

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior

Activitati si responsabilitati principale

„Imbunatatirea managementului de granita: implementarea de proiecte de infrastructura In punctele de granita" In Ucraina. (elaborate conform FIDIC). Revizuirea documentatiei contractuale, revizuirea certificarii IPC, elaborarea actului aditional In conformitate cu PRAG.

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Ian. 2006-Mar. 2007

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior si formare

Activitati si responsabilitati principale

Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii proiectelor de infrastructura / investitie In managementul deseurilor conform CES”. Obiectivele proiectului sunt dupa cum urmeaza:

      monitorizarea implementarii eficiente a schemei de grant pentru managementul deseurilor „faza pilot” In regiunea centrala, finantata prin Programul Phare 2003 CES.

      suport oferit beneficiarilor de granturi din cele sapte regiuni ramase, In pregatirea de proiecte In domeniul managementului deseurilor ce urmeaza a fi finantate conform Programului Phare 2004 CES.

      Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale si regionale de gestionare a protectiei mediului In mod adecvat

Dl. Stefanica a fost responsabil de livrarea sesiunilor de formare privind pregatirea documentatiei de achizitie publica (conform regulilor de achizitie din Ghidul practic) pentru scheme de grant si pregatirea proiectelor pentru finantare, inclusiv pregatirea studiilor de prefezabilitate, a analizei cost-beneficiu, structurii tarifare (7 sesiuni).

Dl. Stefanica a pregatit dosarul de licitatie pentru serviciul de audit ce urma sa fie utilizat de beneficiarii locali pe durata implementarii proiectelor lor

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Martie – Nov 2006

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior

Activitati si responsabilitati principale

Phare CBC 2003 Dezvoltare durabila a regiunii de granita Ro-Bg - Asistenta tehnica pentru dezvoltarea si implementarea Sistemului de management al proiectului CBC ROC.

 

Principala responsabilitate a fost asigurarea asistentei tehnice si formarii la locul de munca In toate fazele ciclului de proiect Phare CBC relevant pentru CBC ROC, elaborarea procedurilor interne privind managementul financiar contractual, planificarea bugetului si analiza financiara a proiectelor „finantabile” ce urmeaza a fi propuse conform Schemei de grant.

A fost, de asemenea, implicat In urmatoarele activitati din acest proiect:

      realizarea analizei initiale a necesitatilor de formare,

      conceperea de materiale si manuale de formare pentru evaluarea necesitatilor de formare,

      livrarea unui program de formare a personalului CBC ROC,

asigurarea de asistenta continua privind sistemele si procedurile pentru CBC ROC, inclusiv formare privind instrumente financiare specifice: macro-suportabilitatea proiectelor, planificarea bugetului si controlul costurilor, analiza cost-beneficiu a proiectelor CE.

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Oct. – Dec. 2005

Functia sau postul ocupat

Evaluator

Activitati si responsabilitati principale

Supervizarea proiectelor SAMTIDPHARE 2002”. Principala sarcina este de a oferi suport complet In calitate de evaluator, In conformitate cu regulile PRAG, pentru selectarea contractantilor Proiectelor SAMTID-Faza 2.

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Ian. – oct. 2005

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior

Activitati si responsabilitati principale

Asistenta tehnica pentru unitatile de implementare a proiectelor”. Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini unitatile de implementare a proiectelor (UIP-uri) In administrarea eficienta a implementarii proiectelor de infrastructura regionala de afaceri conform Conditiilor de contract FIDIC. Acesta a fost implicat In realizarea unei evaluari a necesitatilor de formare privind toate UIP-urile si ARD-urile implicate In implementarea proiectelor de infrastructura, inclusiv a proiectelor de apa si canal, finantate prin Programele Phare 2000 - Phare 2003 – CES.

De asemenea, a fost implicat In revizuirea acordurilor institutionale.

A participat In calitate de expert financiar senior – formator la sesiunile de formare livrate tuturor reprezentantilor UIP, ARD si MEI pe teme precum: introducere In managementul contractelor de lucrari, pregatirea dosarului de licitatie, inclusiv planificarea bugetului si analiza financiara a proiectelor, administrarea contractelor si controlul costurilor, monitorizarea, evaluarea si finalizarea contractului, conform Conditiilor de contract FIDIC.

 De asemenea, a fost implicat In revizuirea si evaluarea diverselor acorduri-cadru existente privind Programul PHARE (2000, 2001 SIF, 2001si 2002), a Liniilor directoare pentru Infiintarea UIP-urilor si a documentelor conexe, inclusiv In discutii cu Ministerul Integrarii Europene. A fost implicat In revizuirea documentelor contractuale si In procesul de stabilire a Manualului de proceduri pentru monitorizarea contractelor de lucrari pentru Directia Monitorizare din cadrul MEI. Responsabilitatile acestuia includeau pregatirea si revizuirea Rapoartelor de Inceput, intermediar si final pentru acest proiect.

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Dec. 2003 – Sept. 2004

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior

Activitati si responsabilitati principale

„Asistenta pentru ADR-uri si beneficiarii de granturi ai schemei de investitii In proiecte mici de infrastructura”, Phare 2001 – 87 proiecte. Autoritatea Contractanta – MEI. Tipul proiectelor pentru schema de grant: managementul deseurilor, apa si canalizare, reabilitarea drumurilor si constructii.

A fost implicat In calitate de consultant al beneficiarilor de granturi In verificarea exactitatii si corectitudinii studiilor de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei structurii tarifare si a altor studii relevante. A contribuit la obtinerea aprobarilor/autorizatiilor de constructie.

De asemenea, a fost implicat In pregatirea documentatiei de achizitie publica: pregatirea de sabloane ce urmau sa fie folosite In cadrul dosarului de licitatie In conformitate cu PRAG / Directiva CE si legislatia privind achizitiile publice din Romania. Asistenta tehnica pentru organizarea procesului de atribuire a lucrarilor.

A fost implicat In elaborarea unei strategii de formare si apoi In pregatirea materialelor pentru toate modulele:

1. Pregatirea dosarelor de licitatie pentru contractele de servicii si lucrari

2. Elaborarea Manualului privind managementul procedurilor de achizitie publica

3. Managementul de proiect, administrarea, monitorizarea si evaluarea contractelor, pregatirea caietului de sarcini pentru supervizarea lucrarilor si managementul contractelor

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Feb.– dec. 2003

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior / Evaluator

Activitati si responsabilitati principale

Asistenta tehnica In pregatirea specificatiilor tehnice pentru subcomponenta TVET – PHARE 2001”.

      A fost implicat In calitate de membru al Comitetului de evaluare In evaluarea ofertelor pentru lucrari In conformitate cu procedurile PRAG pentru doua zone de dezvoltare regionala.

      Asistenta tehnica si suport pentru MEI In revizuirea documentelor de contractare (In conformitate cu PRAG)

Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte mari de infrastructura ce urmeaza a fi finantate prin Phare 2001 si Phare 2002”. Obiectivul specific al acestui proiect este de a oferi suport Unitatilor de implementare a proiectelor (UIP-uri) pentru administrarea eficienta a implementarii proiectelor de infrastructura regionala de afaceri.

      Este implicat In formarea diferitilor beneficiari, inclusiv In formarea de formatori In 2 domenii: rapoarte financiare si proceduri de plata pentru proiecte finantate de CE.

          A organizat ateliere privind documentele de raportare financiara.

Proiectul Rumegus”, Phare 2001 – Contracte de lucrari implementate In 5 locatii din Romania – Asistenta tehnica pentru departamentul de infrastructura din cadrul MEI pe durata implementarii contractelor (contracte de furnizare si lucrari) In conformitate cu procedurile PRAG. .

Numele si adresa angajatorului

Louis Berger

 

 

Perioada

Sept. 2000 - feb. 2003

Functia sau postul ocupat

Director financiar

Activitati si responsabilitati principale

Dl. Stefanica a fost implicat In calitate de coordonator al unitatii financiar-contabile (toate activitatile specifice conform legislatiei In vigoare din Romania) In:

- Intocmirea statului de plata (inclusiv fisierele electronice solicitate de banca) si a tuturor rapoartelor fiscale (declaratia de sanatate, declaratia de somaj, declaratia de asigurare sociala etc.)

- Intocmirea registrului de casa si a registrului de banca

- stabilirea si urmarirea documentelor de rambursare pentru subcontractantii si clientii din fiecare contract

- Intocmirea bilantului, contului de profit si pierderi si a altor rapoarte lunare, validarea

- Intocmirea documentelor de plata pentru furnizori

- stabilirea declaratiilor si a documentelor de rambursare

- situatia zilnica a conturilor bancare

- stabilirea si urmarirea garantiilor bancare solicitate de proiectele In curs

- administrarea transferurilor lunare de numerar (RON, USD, EUR)

Numele si adresa angajatorului

Quantum Leap SA

 

 

Perioada

Sept. 2000 - feb. 2003

Functia sau postul ocupat

Director financiar Dep. Consultanta

Activitati si responsabilitati principale

-„Analiza diagnostic si recomandari operationale pentru LOCTRANS S.A.” (client: LOCTRANS S.A. si Consiliul Local Slatina),

-„Sistem integrat pentru managementul deseurilor solide din Slatina” recomandari privind strategia financiara si reglementari locale pentru depozitarea deseurilor solide (client: Consiliul Local Slatina, finantat de Ecolinks, ciclul al 5-lea, Program USAID),

-„Imbunatatirea infrastructurii de transport din Slatina” si „Managementul deseurilor solide” (client: Consiliul Local Slatina, finantat prin Programul Phare 2000 CES),

-„Studiu de fezabilitate pentru statia de epurare din satul Soveja” pentru Programul SAPARD (finantat prin REC Romania, Programul USAID) . -Dl. Stefanica a fost implicat In elaborarea analizei economico-financiare (planificarea bugetului, controlul costurilor si analiza tarifara)

 

Alt proiect relevant: „Strategia de dezvoltare durabila a orasului Urziceni, conform agendei pe 2000” (Consiliul Local Urziceni), inclusiv proceduri financiare de implementare a proiectelor strategice, inclusiv transfer de cunostinte de specialitate si formare la locul de munca pentru beneficiar. -Dl. Stefanica a fost implicat In elaborarea analizei economico-financiare (inclusiv planificarea bugetului, controlul costurilor si analiza tarifara) a proiectelor de infrastructura pentru operatorul local al retelei de apa si canal: RAJ Apa Botosani, Acet SA Suceava ce urmeaza a fi finantate prin programe ISPA;

 

- A fost implicat In coordonarea analizelor economico-financiare pentru 22 de proiecte de infrastructura locala inclusiv analiza cost-beneficiu

(proiect cu o valoare totala de 200 milioane EUR In 8 judete din Romania; client: OCT si Mannesmann-Technip, Germania; beneficiar: consiliile judetele din Bistrita, Botosani, Iasi, Ialomita, Olt, Sibiu, Suceava si Vaslui (noiembrie – decembrie 2000) ce urmeaza a fi finantat prin programe PHARE);

 

Alt proiect relevant: elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabila pentru Slatina, conform agendei pe 2000” (Consiliul Local Slatina)

Numele si adresa angajatorului

Quantum Leap SA

 

 

Perioada

Sept. 1999 - aug. 2000

Functia sau postul ocupat

Expert financiar senior

Activitati si responsabilitati principale

Dl. Stefanica a fost implicat In calitate de expert proiectare financiara In pregatirea cererilor pentru urmatoarele mari proiecte de infrastructura:

- „Analiza diagnostic si elemente de optimizare functionala” (inclusiv planificarea bugetului, controlul costurilor si analiza tarifara), RAJA AQUABIS Bistrita (noiembrie 1999 – februarie 2000);

- Elaborarea analizei economico-financiare, stabilirea gradului de viabilitate si a programului de rambursare – contract ref.  5-0733-704 Contract de Imprumut Consiliul Local Slatina, pentru credit furnizorul Technip Germany GMBH privind linia de finantare AKA Ausfuhrkredit - Gesellschaft gmbH si Banca Comerciala Romana In perioada 6 – 19.01.1995 (Consiliul Local Slatina, iunie – august 2000)

Numele si adresa angajatorului

Quantum Leap SA

 

 

Perioada

Oct. 1998 – iulie 2000

Functia sau postul ocupat

Controlor financiar si planificator financiar

Activitati si responsabilitati principale

Dl. Stefanica a fost implicat In toate fazele de planificare a bugetului a societatilor din cadrul grupului: proiectare, implementari, evaluarea bugetului si analiza cost-beneficiu a tuturor depozitelor.

A fost implicat In monitorizarea performantei financiare a societatii, controlul costurilor, auditul intern si fluxurile de trezorerie, programarea politicilor comerciale (reduceri, clienti si inventare). De asemenea, a fost implicat In activitati financiare si de management pentru implementarea aplicatiei de management competitiv ORACLE – furnizor Crysoft SRL

Numele si adresa angajatorului

Farmexim S.A.

 

 

Perioada

1997 – 1998

Functia sau postul ocupat

Analist financiar, Dep. Consultanta Management

Activitati si responsabilitati principale

Elaborarea urmatoarelor studii financiare: analiza financiara ad-hoc, planuri de afaceri, analiza cost-beneficiu, analize ale riscului si studii de management, pregatirea specificatiilor tehnice.  

Elaborarea de studii complexe de evaluare, planificarea bugetului si controlul costurilor, inclusiv activele necorporale pentru fuziuni si achizitii si societati mixte - SC KONCAR ROMANIA SA, SC AGA-CUG GAZ SRL, SC UMUC SA, SC CAROMET SA

Numele si adresa angajatorului

IPCMG S.A

 

 

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

2009-in curs

 

Calificarea / diploma obtinuta

Delegat (student) admis: 3 module

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

 

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

The Univerisity of Sheffield,

Nivelul In clasificarea nationala sau internationala

Executive MBA

 

 

Perioada

2007

Calificarea / diploma obtinuta

Formator certificat

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

„Train of trainers”

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

 

 

Perioada

2006

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

“FIDIC training seminar”

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

Corner Stone

 

 

Perioada

2002 – 2003

 

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de aptitudini antreprenoriale

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Seminar: Business Innovation and Value Creation for the 21st Century

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

ENLARGE Consortium, Bucuresti

 

 

Perioada

2001 - 2003

Calificarea / diploma obtinuta

Master In administratie publica

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Administratie publica

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Nivelul In clasificarea nationala sau internationala

Studii de Masterat

 

 

Perioada

2001

 

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de evaluator imobiliar

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Evaluari imobiliare

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

ANEVAR - IROVAL, Bucuresti

 

 

Perioada

1992 – 1997

 

Calificarea / diploma obtinuta

Licentiat In economie; absolvent In primii 5%

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Studii economice

Numele si tipul institutiei de Invatamant / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Cibernetica

Nivelul In clasificarea nationala sau internationala

Studii licentiale

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Romana

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

Engleza, Franceza

 

Autoevaluare

 

Intelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

 

Limba

 

C2

 

C2

 

C1

 

C1

 

C1

 

 

Limba

 

B2

 

B2

 

B1

 

B1

 

B2

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

 

 

 

Competente si aptitudini tehnice

·  Experienta In analiza economica si financiara a proiectelor de infrastructura locala, inclusiv realizarea de analize cost-beneficiu, analize de macro-suportabilitate si structurii tarifare In sectorul apei si canalizarii

 

·  Experienta semnificativa In proceduri de implementare si achizitie ale IFI (inclusiv PRAG), proceduri de achizitie CE si BERD, precum si proceduri privind fondurile de preaderare si structurale + conditii de contract FIDIC pentru lucrari.

·  Cunostinte si experienta aprofundate In conducerea proiectelor CE

·  Experienta In analiza si evaluare financiara la nivel de proiect si societate

·  Expertiza In suportul decizional pentru proiect – estimari de cost, componenta C&M, analiza cost-beneficiu, analiza pe baza de indicatori specifici (RIR, VAN) si analiza sensibilitatii

·  Experienta In Intocmirea si elaborarea de proiecte de finantare pentru programe UE

·  Experienta relevanta In calitate de Formator In cadrul sesiunilor de formare livrate reprezentantilor UIP, ARD si MEI pe teme precum: managementul ciclului de proiect, introducere In managementul contractelor de lucrari, pregatirea dosarului de licitatie si a procedurilor de atribuire, administrarea contractelor, monitorizarea, evaluarea si finalizarea contractului, ACB si planificarea afacerii

·  A fost implicat In elaborarea evaluarii necesitatii de formare a UIP-urilor si ARD-urilor implicate In implementarea diferitelor proiecte finantate de UE.

·  Experienta relevanta In expertiza si evaluarea acordurilor institutionale

·  Evaluarea documentatiei de atribuire pentru proceduri de atribuire a contractelor de lucrari, servicii si bunuri, inclusiv verificarea conformitatii cu regulamentele internationale si din Romania

·  Cunostinte foarte bune privind legislatia In domeniul achizitiilor publice din Romania

 

 

Informatii suplimentare

Elaborarea urmatoarelor studii si documente de lucru:

·     „Linii directoare de proceduri financiare pentru contracte de infrastructura finantate prin Programele Phare 2000 si SIF 2001” – conform RO 0007.02.04.08 Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea implementarii proiectelor de infrastructura locala si regionala finantate prin Programul Phare 2000"

·     „Documente standard pentru servicii si lucrari pentru achizitie secundara” si „Linii directoare privind achizitia publica” ce urmeaza a fi utilizate de beneficiarii granturilor conform Componentei de investitii RO 0108.03.05, Phare 2001 CES

·     Manual de proceduri de monitorizare” ce se utilizeaza in cadrul  Ministerul Integrarii Europene pentru implementarea proiectelor mari de infrastructura conform Programului PHARE 2002-2003 CES.

·     „Instrumente PPP” Capitolul 4. Raport de fundamentare – fezabilitatea economico-financiara a concesiunii, riscuri si atenuare si „Manualul PPP” Capitolul 6. Aspecte guvernamentale si Capitolul 7. Analiza riscului In conformitate cu “Intarirea capacitatii administrative si manageriale pentru un sistem eficient de dezvoltare, promovare, implementare si monitorizare a proiectelor PPP.